ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  นำโดย นายจีราวัฒน์      ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานนำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น สุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน และชุมชน สืบไป

(Admin : Mintra jaisiri)

โฆษณา

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2559 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สพม.23 สกลนคร จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต สพม.23 และโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น

คณะครูและนักเรียนร่วมมุทิตาคาราวะ ผู้อำนวยการเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ในวันเกษียณอายุราชการ

นิเทศติดตามงานแนะแนวโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้ออกมานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำโดย ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในครั้งนี้ผู้นิเทศติดตามได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายรังสรรค์ วงศ์ษา นางสาวประกายดาว กินนะสี นางสาวประกายเดือน กินนะสี ครู-นักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับรางวัล 1. รางวัล Special Award จาก TAN TRAO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม 2.รางวัล Gold Award จากสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย 3. รางวัล Special Award จากคณะวิจัย Glass lab มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4. รางวัล Special Award จากสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ในโอกาสนี้โรงเรียนหนองหลวงศึกษาได้มอบรางวัลให้กับคุณแม่ดีเด่น จำนวน 21 ท่าน และรางวัลลูกกตัญญู จำนวน 21 คน ในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ทำบุญตักบาตร การแสดงรำถวายพระพร  มอบทุนการศึกษา การแข่งขันร้องเพลงวันแม่ ปลูกต้นพะยูงเนื่องในวันแม่ เป็นต้น

การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ด้วย คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 23 ได้ออกมานิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  นำโดย รองประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์ และนางศรีสุมา จันทร์พรม การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในครั้งนี้ผู้นิเทศติดตามได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขกับการเรียนรู้

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

       โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเป็นการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดร้องเพลง ตอบปัญหา วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี แต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี การแสดงละคร และอื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 15 ก.ค. 59

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมทำกิจกรรมโครงการธรรมสุขสันต์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมงานประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี  กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง