Category Archives: งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ

ประชุมผู้ปกครอง 1/2559

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงอาหารเอนกประสงค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โฆษณา

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2559 และมีนายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยมีนายไวพร ดาบพิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจิตอาสา และการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น

ประธานในพิธีได้กล่าวอวยพรแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 นี้ ว่า ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุข ความก้าวหน้าในการเรียน การศึกษาต่อและการทำงาน โดยเป็นบุคคลคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

แนะแนวการศึกษาต่อ

นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยมีนายไวพร ดาบพิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนีั้มีสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน วิทยาลัยพณิชยการพังโคน และอื่น ๆ เป็นต้น

ด้านนายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รู้สึกขอบคุณสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางด้านนายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงามของมนุษย์ อยากจะให้นักเรียนทุกคนศึกษาต่อ ทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ เพราะความรู้ และทักษะต่างๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป เก่ง ดี มีสุข

ด้านคุณครูสุพิชญา ดาบโสมศรี และคุณครูมินตรา ใจศิริ เจ้าของโครงการ ได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ เห็นแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

นายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานบุกเบิก กิจกรรมวิชาชาวค่าย กิจกรรมวิชาแผนที่และเข็มทิศ กิจกรรมวิชารองกองไฟ กิจกรรมวิชา How do you do กิจกรรมวิชาลูกเสือช่อสะอาด และกิจกรรมวิชาลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นต้น โดยท่านประธานได้เน้นย้ำให้ลูกเสือทุกนายมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือในการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้

ด้านนายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารี ว่า วิชาลูกเสือเนตรนารี เน้นสร้างคน สร้างชาติ สร้างคนให้มีระเบียบวินัย เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติรุ่งเรืองต่อไป

ด้านนายมนู ภูกองชนะ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลในครั้งนี้ แก่ท่านประธาน โดยได้ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีระเบียบวินัย เรียนรู้และฝึกทักษะการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล และวิชาต่างๆ ตามฐานกิจกรรมในแต่ละฐานที่ผู้กำกับได้จัดเตรียมไว้ให้

กีฬาภายใน ปี 2558

นายประดิษฐ์ สายกัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คือ นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยนายประดิษฐ์  สายกัน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาช่วยพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติต่อไป

และในโอกาสนี้โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ ร่วมพิธีเปิด จำนวน 3 วง ได้แก่ วงดุริยางค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ร่วมกับชุมชนตำบลหนองหลวง ในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณพัทยา 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยในขบวนแห่กระทง ได้รับเกียรติจากคุณครูจารุณี หงษาชุม เป็นนางนพมาศในปีนี้อีกด้วย และร่วมขบวนแห่โดยวงดุริยางค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำทีมโดยคุณครูสุรศักดิ์ บัวโฮง และเรือกระทงด้วยแสงสีอันสวยงาม นำทีมโดยคุณครูไวพร ดาบพิมพ์ศรี ในโอกาสนี้ นายเจนวิทย์ บรรจุทรัยพ์ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวชื่นชมคณะครู และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันมีจิตอาสาทำกระทงและร่วมขบวนแห่เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยต่อไป ด้านนายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่เห็นคณะครู นักเรียนมีความสามัคคี และมีใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนในครั้งนี้

ร่วมทอดกฐิน ณ วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ  นำคณะครู นักเรียนร่วมงานกฐินสามัคคี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ และในโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูศรีภูมานุยุติ เจ้าอาวาสวัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ แสดงพระธรรมเทศนาแก่ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมงาน

พิธีถวายราชสดุดี

นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายมนู ภูกองชนะ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับความเมตตาจากพระมหาวรวุฒิ  ปัญญาวุฒิโฒ  (หลวงตาน้อย) เจ้าอาวาสวัดโนนมณีรัตนาราม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำ และเวที โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) มาแสดงพระธรรมเทศนาแก่ศิษยานุศิษย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมรับฟังธรรมในครั้งนี้ด้วย ด้านนายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความเมตตา จากพระมหาวรวุฒิ  ปัญญาวุฒิโฒ และพระราชธรรมนิเทศ ที่ช่วยเหลือโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และเด็กนักเรียนที่ยากไร้ และกล่าวชื่นชมคณะคุณครูทุกท่าน นำโดย นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สละเวลา ทุ่มเท เสียสละ และมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษาในครั้งนี้