Category Archives: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โฆษณา

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

       โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเป็นการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดร้องเพลง ตอบปัญหา วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี แต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี การแสดงละคร และอื่น ๆ อีกมากมาย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเดินตรวจพลสวนสนามแถวเกียรติยศและพบปะ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี เมื่อตรวจพลเสร็จประธานเดินเปิดกรวย ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นลูกเสือเริ่มเดินสวนสนามตามลำดับ เมื่อพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเสร็จสิ้น ผู้กำกับ รองผู้กำกับ นำลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ตามกลุ่ม/กอง ที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรทวิศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  การศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะครูได้รับความรู้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2559 และมีนายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

นายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานบุกเบิก กิจกรรมวิชาชาวค่าย กิจกรรมวิชาแผนที่และเข็มทิศ กิจกรรมวิชารองกองไฟ กิจกรรมวิชา How do you do กิจกรรมวิชาลูกเสือช่อสะอาด และกิจกรรมวิชาลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นต้น โดยท่านประธานได้เน้นย้ำให้ลูกเสือทุกนายมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือในการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้

ด้านนายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารี ว่า วิชาลูกเสือเนตรนารี เน้นสร้างคน สร้างชาติ สร้างคนให้มีระเบียบวินัย เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติรุ่งเรืองต่อไป

ด้านนายมนู ภูกองชนะ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลในครั้งนี้ แก่ท่านประธาน โดยได้ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีระเบียบวินัย เรียนรู้และฝึกทักษะการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล และวิชาต่างๆ ตามฐานกิจกรรมในแต่ละฐานที่ผู้กำกับได้จัดเตรียมไว้ให้

กีฬาภายใน ปี 2558

นายประดิษฐ์ สายกัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คือ นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยนายประดิษฐ์  สายกัน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาช่วยพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติต่อไป

และในโอกาสนี้โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ ร่วมพิธีเปิด จำนวน 3 วง ได้แก่ วงดุริยางค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

พิธีถวายราชสดุดี

นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายมนู ภูกองชนะ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นผู้กล่าวรายงาน

Asean Youth Junior Camp 2015

นายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Asean Youth Junior Camp ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เพื่อสร้างแกนนำยุวชนอาเซียน ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ โดยในการแสดงพิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูมรรยาท ชมภู ที่ช่วยฝึกซ้อมนักเรียน นางรำนาฏศิลป์ของโรงเรียน ได้แสดงพิธีเปิดอย่างสวยงามและประทับใจ ส่วนกิจกรรมการแสดงผลงานของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มีนักเรียนแกนนำได้นำเสนออย่างมีความสามารถและมีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์รวมถึงมีภาวะความเป็นผู้นำในอนาคตอีกด้วย

ด้านนางสาวนุช  มีประสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้อำนวยการค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “มีความประทับใจนักเรียนแกนนำทุกๆ คน ที่ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกทักษะต่าง ๆ จนมีความสามารถ กล้าแสดงออก และนำเสนอผลงานได้อย่างน่าประทับใจ” นอกจากนี้ซุ้มนำเสนอผลงานแต่ละประเทศ ยังได้จัดเตรียมอาหารและการละเล่นประจำชาติ ให้คณะครูและผู้เยี่ยมชม ได้ชิมและชม ซึ่งคุณครูทุกท่านต่างชื่นชมนักเรียนที่ทำอาหารได้อร่อย มีการเตรียมการนำเสนอที่ดี และกล้าแสดงออกกันทุกคน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

มหกรรมวิชาการ 2558

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงอาหารเอนกประสงค์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการและคณะ ได้เดินเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ ที่จัดโดยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในโอกาสนี้ มีการนำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงาน จากคุณครูรังสรรค์ วงศ์ษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในครั้งนี้อีกด้วย