Category Archives: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือสามัญในศูนย์โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สน 2 สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยครูสมาน รัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูสุชาติ สาระกุล และครูนรินทร์ หลักทอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือสามัญในศูนย์โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สน 2 สกลนคร 

โฆษณา

กิจกรรมลดเวลาเรียนปลูกมันพาเพลิน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา รองผอ.จีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผอ.ภานุพงศ์ ศรีวรกุล ครูสมาน รัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูไวพร ดาบพิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกมันพาเพลิน โดยมีครูและนักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมดูแลตลอดจนแล้วเสร็จ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559

ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานเปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นแม่งานหลัก และยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านให้กำลังใจกับนักเรียน

 

เกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และนายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเกี่ยวข้าว ในแปลงนาของโรงเรียน หนึ่งในโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียน และคณะครูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(Admin : Mintra Jaisiri)

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

มื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) บริเวณหน้าเสาธง ในภาคบ่ายได้จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ในเขตชุมชนและวัดใกล้เคียง
(Admin : Mintra Jaisiri)

มอบขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

8 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม และรองผู้อำนวยการภาณุพงศ์ ศรีวรกุล มอบขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  นำโดย นายจีราวัฒน์      ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานนำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น สุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน และชุมชน สืบไป

(Admin : Mintra jaisiri)

นิเทศติดตามงานแนะแนวโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้ออกมานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำโดย ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในครั้งนี้ผู้นิเทศติดตามได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายรังสรรค์ วงศ์ษา นางสาวประกายดาว กินนะสี นางสาวประกายเดือน กินนะสี ครู-นักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับรางวัล 1. รางวัล Special Award จาก TAN TRAO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม 2.รางวัล Gold Award จากสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย 3. รางวัล Special Award จากคณะวิจัย Glass lab มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4. รางวัล Special Award จากสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย

การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ด้วย คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 23 ได้ออกมานิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  นำโดย รองประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์ และนางศรีสุมา จันทร์พรม การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในครั้งนี้ผู้นิเทศติดตามได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขกับการเรียนรู้