Monthly Archives: ตุลาคม 2016

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  นำโดย นายจีราวัฒน์      ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานนำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น สุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน และชุมชน สืบไป

(Admin : Mintra jaisiri)

โฆษณา

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2559 ร.ร.หนองหลวงศึกษา สพม.23 สกลนคร จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต สพม.23 และโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น