การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ด้วย คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 23 ได้ออกมานิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  นำโดย รองประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์ และนางศรีสุมา จันทร์พรม การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในครั้งนี้ผู้นิเทศติดตามได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขกับการเรียนรู้

โฆษณา

Posted on สิงหาคม 8, 2016, in กลุ่มบริหารงานวิชาการ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: