Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 15 ก.ค. 59

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ร่วมทำกิจกรรมโครงการธรรมสุขสันต์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมงานประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี  กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

โฆษณา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเดินตรวจพลสวนสนามแถวเกียรติยศและพบปะ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี เมื่อตรวจพลเสร็จประธานเดินเปิดกรวย ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นลูกเสือเริ่มเดินสวนสนามตามลำดับ เมื่อพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเสร็จสิ้น ผู้กำกับ รองผู้กำกับ นำลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ตามกลุ่ม/กอง ที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ