Monthly Archives: มิถุนายน 2016

ศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรทวิศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  การศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะครูได้รับความรู้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โฆษณา

กิจกรรมโครงการครู 5 นาที

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมโครงการครู  5 นาที เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการจราจร และ การใช้บริการสายด่วน 191  นักเรียนให้ความสนใจและได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีมอบกระเป๋านักเรียนและเข็มกลัดตราโรงเรียน ในระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ได้รับมอบกระเป๋านักเรียนและเข็มกลัดตราโรงเรียนฟรีทุกคน โดย ผอ.เจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ มอบหมายให้ ท่านรอง จีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม เป็นประธานมอบ พร้อมด้วยคณะครู ทั้งนี้ท่านรองจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม ยังมอบเข็มกลัดตราโรงเรียนให้กับท่าน
รองภาณุพงศ์ ศรีวรกุล ในฐานะที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


โรงเรียนหนองหลวงศึกษาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนหนองหลวงศึกษาได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป  จากนั้นรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันไหว้ครู นอกจากนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และนักเรียนที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

web

รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีดังนี้
1. นายปฏิพัทธ์ มูลประสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา คณิตศาสตร์
2. นางสาวฐิยาพร บุญมาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะ การบัญชีและการจัดการ  สาขา การบัญชี
3. นางสาวชนาธิป ผาอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คณะ ครุศาสตร์
สาขา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
4. นายบัณฑิต  ทับอักษร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คณะ เทคโนโลยีการเกษตร  สาขา การบริหารธุรกิจการเกษตร
5. นายจารุเดช จูมดอก  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขา การจัดการ
6. นายอภิศักดิ์ สีน้อย  มหาวิทยาลัยนครพนม  คณะวิทยาการจัดการ ฯ
สาขา การโรงแรมและภัตตาคาร
7. นายวัชระพงค์  โพมบุญ  มหาวิทยาลัยนครพนม  คณะวิทยาการจัดการ ฯ
สาขา การโรงแรมและภัตตาคาร
8. นางสาวฐิติพร โทบุตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สาขา การบัญชี
9. นางสาววนัชพร ไชยทองพันธุ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สาธารณสุขชุมชน
10.นางสาวกานต์ธิดา แสนธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การบัญชี
11.นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทจร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การบัญชี
12.นายวันเฉลิม หมั่นคูณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีิ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขา การพัฒนาสังคม
13.นายธนากร ปัทราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์
สาขา ภาษาไทย
14.นายภานุพงศ์  ศรีชัยยศ  วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด  คณะ ศิลปนาฏดุริยางค์
สาขา ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59

 


ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษาจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้โรงเรียนหนองหลวงศึกษาร่วมกับเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายจีราวัฒน์ศรีหาญธรรม และนายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ12 สิงหาคม 2559