Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยมีนายไวพร ดาบพิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจิตอาสา และการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น

ประธานในพิธีได้กล่าวอวยพรแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 นี้ ว่า ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุข ความก้าวหน้าในการเรียน การศึกษาต่อและการทำงาน โดยเป็นบุคคลคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

แนะแนวการศึกษาต่อ

นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยมีนายไวพร ดาบพิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนีั้มีสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน วิทยาลัยพณิชยการพังโคน และอื่น ๆ เป็นต้น

ด้านนายจีราวัฒน์  ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ รู้สึกขอบคุณสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางด้านนายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงามของมนุษย์ อยากจะให้นักเรียนทุกคนศึกษาต่อ ทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ เพราะความรู้ และทักษะต่างๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป เก่ง ดี มีสุข

ด้านคุณครูสุพิชญา ดาบโสมศรี และคุณครูมินตรา ใจศิริ เจ้าของโครงการ ได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ เห็นแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

ร่วมงานพัดยศและปลูกป่า ณ วัดป่าสิงหนาทบรรพต

นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานฉลองพัดยศพระอธิการโกวิญ กันตธัมโม และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนคุณแผ่นดิน  ณ วัดป่าสิงหนาทบรรพต-ภูสิงห์ ตำบล ชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

นายภาณุพงศ์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานบุกเบิก กิจกรรมวิชาชาวค่าย กิจกรรมวิชาแผนที่และเข็มทิศ กิจกรรมวิชารองกองไฟ กิจกรรมวิชา How do you do กิจกรรมวิชาลูกเสือช่อสะอาด และกิจกรรมวิชาลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นต้น โดยท่านประธานได้เน้นย้ำให้ลูกเสือทุกนายมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือในการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้

ด้านนายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารี ว่า วิชาลูกเสือเนตรนารี เน้นสร้างคน สร้างชาติ สร้างคนให้มีระเบียบวินัย เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติรุ่งเรืองต่อไป

ด้านนายมนู ภูกองชนะ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลในครั้งนี้ แก่ท่านประธาน โดยได้ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีระเบียบวินัย เรียนรู้และฝึกทักษะการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล และวิชาต่างๆ ตามฐานกิจกรรมในแต่ละฐานที่ผู้กำกับได้จัดเตรียมไว้ให้