Monthly Archives: ธันวาคม 2015

กีฬาภายใน ปี 2558

นายประดิษฐ์ สายกัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คือ นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยนายประดิษฐ์  สายกัน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาช่วยพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติต่อไป

และในโอกาสนี้โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ ร่วมพิธีเปิด จำนวน 3 วง ได้แก่ วงดุริยางค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้