Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

ประชุมผู้ปกครอง 2/58

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงอาหารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา และนอกจากนี้ นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกคน ยังได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางผู้ปกครองอีกด้วย

โดย นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการ กล่าวว่า โรงเรียนมีหน้าที่ต้องดูแลนักเรียนทั้งด้านวิชาการ การเรียน ความประพฤติ ขัดเกลาให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งของสังคมต่อไป และต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ร่วมกัน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่เสียสละเวลา มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้านคุณครูชานนท์ นาคีย์ ครูที่ปรึกษา กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและยินดีเป็นอย่างมากที่ผู้ปกครองให้ความอนุเคราะห์มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนและมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง ทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และด้านอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้การประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ร่วมกับชุมชนตำบลหนองหลวง ในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณพัทยา 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยในขบวนแห่กระทง ได้รับเกียรติจากคุณครูจารุณี หงษาชุม เป็นนางนพมาศในปีนี้อีกด้วย และร่วมขบวนแห่โดยวงดุริยางค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำทีมโดยคุณครูสุรศักดิ์ บัวโฮง และเรือกระทงด้วยแสงสีอันสวยงาม นำทีมโดยคุณครูไวพร ดาบพิมพ์ศรี ในโอกาสนี้ นายเจนวิทย์ บรรจุทรัยพ์ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวชื่นชมคณะครู และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันมีจิตอาสาทำกระทงและร่วมขบวนแห่เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยต่อไป ด้านนายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่เห็นคณะครู นักเรียนมีความสามัคคี และมีใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนในครั้งนี้

ร่วมทอดกฐิน ณ วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการ  นำคณะครู นักเรียนร่วมงานกฐินสามัคคี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ และในโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูศรีภูมานุยุติ เจ้าอาวาสวัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ แสดงพระธรรมเทศนาแก่ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมงาน

พิธีถวายราชสดุดี

นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายมนู ภูกองชนะ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับความเมตตาจากพระมหาวรวุฒิ  ปัญญาวุฒิโฒ  (หลวงตาน้อย) เจ้าอาวาสวัดโนนมณีรัตนาราม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำ และเวที โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) มาแสดงพระธรรมเทศนาแก่ศิษยานุศิษย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมรับฟังธรรมในครั้งนี้ด้วย ด้านนายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความเมตตา จากพระมหาวรวุฒิ  ปัญญาวุฒิโฒ และพระราชธรรมนิเทศ ที่ช่วยเหลือโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และเด็กนักเรียนที่ยากไร้ และกล่าวชื่นชมคณะคุณครูทุกท่าน นำโดย นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สละเวลา ทุ่มเท เสียสละ และมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษาในครั้งนี้