Monthly Archives: มีนาคม 2015

พิธีมอบประกาศนียบัตร

นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบประกาศนียบัตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ โดยท่านรองผู้อำนวยการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะศึกษาต่อและทำงานในอนาคต ตลอดจนคณะครูได้อวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและหน้าที่ต่อไปทุกประการ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา