Monthly Archives: ธันวาคม 2014

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ทางโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๒๗๐-๔๖๑๕ ในวันและเวลาราชการ

1 001

โฆษณา

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 อันดับแรก ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ที่มา http://esan64.sillapa.net/sm-center/result/local/sm-center_comp-606.htm

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ที่มา http://esan64.sillapa.net/sm-center/result/local/sm-center_comp-192.htm