Monthly Archives: มีนาคม 2014

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบประกาศนียบัตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะศึกษาต่อและทำงานในอนาคต ตลอดจนคณะครูได้อวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและหน้าที่ต่อไปทุกประการ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20-24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา (***ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089-8418229 คุณครูสมาน รัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา
  3. สูติบัตรของ นักเรียน
  4. ปพ.7
  5. ปพ.1: ป (ป.6) / ปพ.1 : บ (ม.3)
  6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
  7. “บัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียน ป.6” (ข้อ 7 ให้นำมาในวันมอบตัว 9 เมษายน 2557)

*** หมายเหตุ ให้เจ้าของเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ และอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง

1 0011 0021 003

ที่มา : งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานปัจฉิมนิเทศ

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานกล่าวเปิดในงานพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและข้อคิดสำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต อีกทั้งรุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 ยังได้จัดงานและมอบดอกไม้เป็นของขวัญแทนให้แก่รุ่นพี่ที่จะจบการศึกษาในปีนี้อีกด้วย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool