Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2014

โครงการทัศนศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน โดยได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งสายการทัศนศึกษาออกเป็นหลายสาย ได้แก่ สายจังหวัดมุกดาหาร สายจังหวัดเลย ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ซึ่งในแแต่ละสายมีครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี โดยสายจังหวัดเลย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมและนมัสการที่วัดป่าหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย จากนั้นเข้าชมวังน้ำมอกรีสอร์ท ที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนำปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการอย่างลงตัว โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย จากนั้น ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมแก่งคุดคู้ และเชียงคาน ตามลำดับ โดยจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool

โฆษณา