Monthly Archives: ตุลาคม 2013

หนองหลวงเฮ คว้าแชมป์ 8 รายการ

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำทีมโดย นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขต ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ระหว่างวันที่ 2-4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ผลการแข่งขันปรากฎว่า ตัวแทนนักเรียนจากรั้วขาวเขียว สามารถคว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 8 รายการ

และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ต่อไป นอกเหนือจากนี้แล้วจากการจัดอันดับเหรียญรางวัลโรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดอยู่ในอันดับที่ 5 จากจำนวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน โดยรายการที่ผ่านเข้ารอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังต่อไปนี้

  1. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-6 นายปฏิพัทธ์  มูลประสาน กิจกรรมท้องถิ่น http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-636.htm
  2. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6 นายชัยวัฒน์  ชมภูทีป นายธวัชชัย บุญยิ่ง นายประมาณ  มูลประสาน นายวัชระพงษ์  โพมบุญ นายวัฒนา  อาวะสาน และนายวันเฉลิม  หมั่นคูณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-192.htm
  3. การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 เด็กชายกรกฎ เชื้อแก้ว เด็กชายกฤษดา  เพียรเก็บ เด็กชายธนวัฒน์  แสงส่อง เด็กชายธนาวุฒิ  ธรรมไหม เด็กชายพงศกร  อภัยแสน เด็กชายพงศธร  เครือสวัสดิ์ เด็กชายวารินทร์ เครือแวงมล และเด็กชายอดิพงษ์  จันทร์ไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-191.htm
  4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 นายสิทธิพงษ์  ดอกเป้ง และนายณัฐสิทธิ์  อิ่มเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-299.htm
  5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-6 นางสาวขวัญฤทัย  แสงกล้า นางสาวพรรณิกา  แก้ววงศา และนางสาวปุญญิศา ผุดผ่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-297.htm
  6. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 นางสาวจิดาพร  มะณีกัน นายธีระโชติ  ผลจันทร์ และนางสาวรุ่งทิวา สาวะทา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-606.htm
  7. การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท CMS ม.1-3 เด็กหญิงธัญพิชชา  ประกอบแสง และเด็กหญิงศิวภา  ปุราชกา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-89.htm
  8. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 นายอรรถพล  สีชา และนายเอกภพ  พนมมาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/result/local/sm-snk2_comp-635.htm

รายละเอียดเพิ่มเติม http://esan63.sillapa.net/sm-snk2/

โฆษณา