Monthly Archives: เมษายน 2013

ข่าวประกาศ

กลุ่มบริหารงานใดต้องการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มงานผ่านเว็บบล็อกโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่คุณครูผู้ดูแลระบบ อ.พงษ์สวัสดิ์ สายกัน ณ ห้อง สื่อการเรียนรู้ไร้พรหมแดน หรือที่ห้อง server ของโรงเรียน

ขอบคุณครับ

โฆษณา