พันธกิจ

พันธกิจ

1. บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
4. ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสร้างเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม
5. จัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่น และจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น
6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความสนใจ ความถนัด และความพร้อมของนักเรียน
7. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนที่มีทักษะทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม
9. ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้
10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติ (เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่)
11. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
12. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13. สอดส่อง ป้องปราม ควบคุม และต่อต้านปัญหายาเสพติด และปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อันอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนและชุมชนอย่างใกล้ชิด
14. ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: