ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗  หมู่  ๑  ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๒-๒๒๒๖,โทรสาร  ๐-๔๒-๗๒๒๒๒๘
e-mail :nlschool28@gmail.com
website https://nongluangsuksa.wordpress.com
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖
เนื้อที่  ๑๗๘  ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ  ตำบลหนองหลวง  ตำบลบ้านต้าย ตำบลคำสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

               ปี พ.ศ  ๒๕๒๒   โรงเรียนได้รับการอนุมัติ จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นที่ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  มีชื่อว่า “โรงเรียน หนองหลวงศึกษา” ในวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๒๒ ประชาชนชาวตำบลหนองหลวง และพระคุณเจ้าอุดมสังวรสุทธิเถระ (วัน  อุตตโม) พระครูศรีธรรมวิภาค และเจ้าอธิการบุญมี  ทิฐตปุญญโญ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราว

               ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ประชาชนชาวตำบลหนองหลวงได้ทำพิธีมอบอาคารชั่วคราว จำนวน  ๖  ห้องเรียนที่ประชาชนก่อสร้างให้ โดยนายอำเภอสว่างแดนดิน  เป็นผู้แทนรับมอบ   และนายสายสิทธิ   พรแก้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกแบบสหศึกษา มีจำนวนนักเรียน ๗๑  คน จำนวน  ๒  ห้องเรียน  ครูใหญ่คนแรกชื่อ นางสาวนิวรณ์  สุทธิบุญ

pic 001

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๓   วันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๒๓ คณะกรรมการสภาตำบลหนองหลวง  ได้ประชุม  ครั้งที่ ๑๘/๒๕๒๓  มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ ด้านทิศตะวันตกของสถานีพืชอาหารสัตว์สกลนคร จำนวน ๑๗๘ ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา เป็นที่ดินก่อสร้างโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ซึ่งมีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ        จรดเขตทางหลวงแผ่นดิน        ยาว  ๔๗๐    เมตร
ทิศใต้            จรดที่สาธารณประโยชน์        ยาว  ๒๗๐   เมตร
ทิศตะวันออก   จรดสถานีพืชอาหารสัตว์สกลนคร        ยาว  ๘๒๕   เมตร
ทิศตะวันตก    จรดเรือนจำจังหวัดสว่างแดนดิน        ยาว  ๕๓๕   เมตร

pic 002

pic 003

           ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒            เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จัดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญประทายข้าวเปลือก ระดมทุนเพื่อก่อสร้างศาลาพุทธบุตร จำนวนเงิน ๒๓๕,๗๔๕ บาท

            ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  ดำเนินการก่อสร้างศาลาพุทธบุตร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ งบประมาณก่อสร้าง ๔๔๕,๓๐๓ บาท  ทำพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๕๐  โดย นายวัชรพงษ์  สุขรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต ๒ เป็นประธานในพิธี มีการระดมทุนเพื่อต่อเติมศาลา และสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ศิษย์เก่าได้จัดผ้าป่า เพื่อการศึกษา  ได้เงินจำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท และเริ่มต่อเติมในเดือนมกราคม ๒๕๕๑  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นโรงเรียนต้นแบบพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

             ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ ให้เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๕๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงหอประชุม ห้องพัสดุ  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ๒ หลัง คือ ห้องน้ำห้องส้วมแบบ ๖ ที่ ใกล้อาคารโรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วมแบบ ๖ ที่ บริเวณใกล้หอประชุม

             ปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีการพัฒนาอาคารสถานที่  สร้างลานอเนกประสงค์  ปรับปรุงห้อง         โสตทัศนศึกษา  ห้องแนะแนว  ร้านสวัสดิการ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓  ห้องคหกรรม  ปรับปรุงสำนักงาน     ห้องพยาบาล ห้องกิจการนักเรียน  ปรับปรุงห้องเรียน  ๓๐  ห้อง  ติดตั้งพัดลมห้องละ  ๔  ตัว

             ปีการศึกษา ๒๕๕๓  สร้างเรือนพักครูเวร  ซ่อมบ้านพักนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “My little Farm #๑” ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทย หัวใจเกษตร ระดับประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๕๓

             ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา โครงการ “My Little Farm #๒” ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทย หัวใจเกษตร ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

             ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริฯ และโรงเรียนพอเพียง

             ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลำดับที่ ๕ จากโรงเรียนทั้งหมด ๒๖ โรงเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ๘ รายการ

 

คำขวัญของโรงเรียน
สร้างสรรค์  ขยัน  สามัคคี  มีวินัย

ธงประจำโรงเรียน
ธงสีขาว- เขียว
สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์สะอาด
สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์  สดชื่น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: